Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Újszilvás Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

A döntés értelmében Újszilvás Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására, ezennel pályázatot hirdet 2021. évre,

- felsőoktatási hallgatók részére a 2020/2021 tanév második (tavaszi), és a 2021/2022 tanév első (őszi) félévére vonatkozóan („A” típusú pályázat),
- felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat).

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás. (Az önkormányzat a határidőn belül benyújtott formailag megfelelő pályázat elbírálása során a pályázót egyedileg minimum 1000.-Ft/hó összegű támogatásban részesíti, vagy a támogatási igényét elutasítja.)
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, (A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
(3) Intézményi támogatás (Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás
intézményi ösztöndíjrész, mely megegyezik az önkormányzati ösztöndíjrész támogatás mértékével, (de a 2020. évi fordulóban max. 5.000.-Ft/fő/hó volt.)

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. §. (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek, mely tényt a pályázónak a lakcímkártyájával igazolnia kell.

"A" TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév második (tavaszi) féléve, és a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok:
- A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők esetleges betegségére vonatkozóan orvosi igazolások, szakvélemények másolata,
- Kollégiumi és albérleti elhelyezés esetén nyilatkozat a fizetendő díj havi összegéről,
- Költségtérítéses finanszírozási forma esetén nyilatkozat az 1 félévi költségtérítés összegéről.
- A pályázóval egy háztartásban élők számáról, adatairól nyilatkozat.

"B" TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
illetve
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021 évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama: 3*10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév.

A pályázat kötelező mellékletei:

1.) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2.) A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok:
- A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők esetleges betegségére vonatkozóan orvosi igazolások, szakvélemények másolata.
- A pályázóval egy háztartásban élők számáról, adatiról nyilatkozat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 05.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internet címen, illetve a polgármesteri hivatalban.

Figyelem!!!!!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően, a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat polgármesteri hivatalának titkárságán kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Községi Önkormányzat

  • A típusú pályázati kiírás
  • B típusú pályázati kiírás
  • Nyomtatványok