Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS 2015. március 5-től hatályos szabályozás - Katasztrófavédelmi tájékoztató

BELTERÜLETEN:

Belterületi ingatlanok használata során és a lábon álló növényzet, növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
Jogszabálynak számít az önkormányzati rendelet is, ennek értelmében:

- Amennyiben, valamelyik településen konkrét időpont meg van határozva az égetésre, akkor abban az
időpontban, azokkal a feltételekkel az égetés engedélyezett. (önkormányzatok égetésre vonatkozó
hatályos rendeletei az önkormányzatok honlapján fellelhetően).

- Amennyiben, a településen nincs égetésre vonatkozó szabályozás, úgy az égetés tilos.

KÜLTERÜLETEN:

Legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetés végezhető, a hatóság ENGEDÉLYÉVEL.
(tűzvédelmi hatóság Nagykáta, Cegléd, Nagykőrös Járás illetékességi területén:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26.)

Feltételei:

- Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000 forint összegű eljárási illetékkel (illetékbélyeg), az égetés
tervezett időpontját megelőzően legalább 10 nappal korábban kell benyújtani írásban (postán, emailen,
faxon, személyesen)

- Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott
eszközök felsorolását.

- A kérelem beérkezése után, a hatóság 5 munkanapon belül dönt, HATÁROZATOT hoz, és csak az
engedélyező határozat kézhezvétele után szabad az égetést, az abban meghatározott feltételek
betartásával elkezdeni.

- A kérelmet a tartalma alapján kell elbírálni, nincs konkrét mintához kötve, amennyiben a fentiekben
foglaltak mind benne vannak, azt a hatóság elfogadja.
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200
méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó
helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

Kérelem minta erre a linkre kattintva tölthető le:
Irányított égetés kérelem minta

Vonatkozó jogszabályok:

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 225. § - 228. §
- önkormányzatok rendeletei (melyek az adott önkormányzat honlapján fellelhetőek)

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben
és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk
csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen
igénybe vehetik.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók
fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell
szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani,
a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással
biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet
a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről
kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait
kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője
köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3
méter széles védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa,
kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.