Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

Tájékoztatás a „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító alatt jóváhagyott európai uniós nagyprojekt állásáról, továbbá a lakossági csatornahasználat alapvető szabályairól

Tisztelt Lakosok/Felhasználók!

Alulírottak, Tóth János elnök, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás (2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.), valamint Kovács Ferenc elnök és Horinka László alelnök, a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata (2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.) képviseletében eljárva ezúton az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket a tápiómenti kistérség lakosait érintő, „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító alatt jóváhagyott európai uniós nagyprojekt (ún. csatorna-beruházás) állásáról, illetőleg az elkészült csatornabekötések használatának jelentősebb szabályairól:

1.) A projekt megvalósítása a befejezéséhez közelít, a csatornahálózat gerinc- és bekötővezetékei a projektterületen kiépültek, a Nagykáta, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószele, Tápiószentmárton településeken megépített szennyvíztisztító telepek és Nagykáta településen megépített komposztáló telep kötelező próbaüzeme eredményesen lezárult; a telepeket a Társulás a kivitelezőktől már átvette, vagy az átvétel folyamatban van.

2.) A Társulat az AQVATOR Kft-vel 2014.08.18-án megkötött vállalkozási szerződés alapján végezteti el a projekt megvalósításával érintett 27.227 db új házi bekötés kiépítését és közcsatornára történő élőre kötését; a házi bekötés fogalma projekt kivitelezők által kiépített bekötővezeték felhasználó felőli végpontja (tisztítónyílás, aknában elhelyezett szivattyú szívócsonk) és a felhasználó tulajdonában/használatában lévő ingatlanon elhelyezett felépítmény (fogyasztási hely) között, az ingatlanon belül kiépítésre kerülő vezetékszakaszt jelenti. Az AQVATOR Kft., illetve alvállalkozói a magánszemély társulati tagok házi bekötései 75%-ának (mintegy 20.500 db házi bekötés) kivitelezését és élőre kötését 2015. december 15. napjáig végzik el. A házi bekötések kivitelezése és élőre kötése során az egyes felhasználók/ingatlanok vonatkozásában sem a Társulat, sem az AQVATOR Kft., sem alvállalkozói semmilyen szempontú sorrendiséget, vagy megkülönböztető eljárást nem alkalmazott; az ingatlanok véletlenszerűen kerülnek rákötésre a csatornahálózatra.

2-A.) A Társulat és az AQVATOR Kft. között létrejött vállalkozási szerződés alapján az AQVATOR Kft. a projekt megvalósítása során kialakított házi tisztítóidomtól az ingatlanon belül található legközelebbi bekötési pontig köteles a házi bekötés kivitelezését elvégezni; ennek ellenértékét a Társulat fizeti meg az AQVATOR Kft. részére, SEM AZ AQVATOR KFT., SEM ALVÁLLALKOZÓI EZEN MUNKÁÉRT SEMMILYEN DÍJAT, VAGY KÖLTSÉGET NEM KÖVETELHETNEK A FELHASZNÁLÓKTÓL/LAKOSOKTÓL. A munkavégzéshez felhasznált anyagok költségét a Társulat által az AQVATOR Kft. részére fizetett vállalkozói díj tartalmazza.
A házi bekötést az AQVATOR Kft. a legrövidebb műszakilag szabályos nyomvonal figyelembe vételével, egy ingatlannál egy szennyvízkibocsátó épülethez tartozó 1 (egy) bekötési ponthoz köteles megvalósítani; a felhasználó költség- és díjmentessége kizárólag erre a munkavégzésre terjed ki. Amennyiben a felhasználó nem legrövidebb műszakilag szabályos nyomvonalon, vagy nem 1 (egy) bekötési ponthoz kívánja kiépíttetni a házi bekötést az AQVATOR Kft-vel, vagy alvállalkozójával, a többletmunkáért az AQVATOR Kft., vagy alvállalkozója már jogosult díjat/költséget igényelni a felhasználótól. A többlet-díj/költség az AQVATOR Kft., illetve alvállalkozója és a felhasználó megállapodásának tárgya; sem a többletmunkával, sem annak díjazásával kapcsolatban a Társulatot semmilyen felelősség nem terheli.

2-B.) Akit a házi bekötést kivitelező cég munkatársa részéről bármilyen atrocitás ér a házi bekötés kivitelezése, vagy élőre kötése során, továbbá akinél ugyanezen személyek a munkavégzést bármilyen jogcímen pénzfizetési kötelezettség teljesítéséhez kötötték, haladéktalanul forduljon írásbeli bejelentéssel a területileg illetékes rendőri szervhez, továbbá a területileg illetékes Önkormányzat jegyzőjéhez.

3.) A projekt megvalósításával létrejött csatornaszakaszokat 2015. március 30. napjától kezdődően a projektben érintett 20 (húsz) települési Önkormányzat közigazgatási területén az ivóvízhálózatok üzemeltetését már jelenleg is végző, továbbá a projekt megvalósításával létrejövő csatornaközmű-rendszert a későbbiekben üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 5000. Szolnok, Kossuth Lajos utca 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832-3600-114-16) – továbbiakban TRV Zrt. – működteti a Társulással és a Társulattal megkötött vállalkozási szerződés alapján. A TRV Zrt. a Társulással, mint a projekt kedvezményezettjével, 2015. október 08-án megkötött megállapodásban vállalta, hogy a projekt megvalósításával létrejövő csatornaközmű-rendszert víziközmű-szolgáltatóként üzemelteti (az ellátásért felelős Önkormányzatokkal az üzemeltetési szerződéseket megköti) a projekt-előírások jogszabályi korlátok között történő maximális figyelembe vételével.

A közcsatorna-rendszer, továbbá a házi bekötővezeték és ezek alkotórészei, tartozékai bármely elemének meghibásodása (például dugulás, szennyvíz-kiömlés, szivattyú-leállás, nemkívánatos szagok) esetén kérünk minden felhasználót/lakost, hogy haladéktalanul értesítse egyidejűleg a TRV Zrt. munkatársait a www.trvzrt.hu honlapon Ügyfélszolgálat/hibabejelentés címke alatt megtalálható telefonszámokon, továbbá a területileg illetékes Önkormányzat, mint a víziközmű-szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő/jogviszonyba kerülő ellátásért felelős, munkatársát. A TRV Zrt-vel történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése, továbbá a hibabejelentés dokumentálása érdekében javasolt a telefonos bejelentéssel egyidejűleg elektronikus úton is jelezni az adott hibát - kérve a hibaelhárítást – a TRV Zrt. alábbi, Tápiómenti-kisrégiót irányító munkatársai elérhetőségeire:

- Králik Szabolcs (kralik.szabolcs@trvzrt.hu)
- Kocza Imre (kocza.imre@trvzrt.hu)
- Nagy Béla (Nagy.Bela@trvzrt.hu)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hibaelhárítás késedelméből, vagy szakszerűtlenségéből eredő károkért sem a Társulás, sem a Társulat, sem az ellátásért felelős Önkormányzatok felelősséget nem vállalnak; a kárfelelősség a víziközmű-szolgáltatói feladatokat ellátó személyt terheli!

4.) A víziközmű-szolgáltató működésének szabályait, a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó jogait és kötelezettségeit a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó főbb jogszabályok (különösen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet), továbbá a víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata határozza meg, amelynek mindenkor hatályos és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – továbbiakban Hivatal - által jóváhagyott szövege a víziközmű-szolgáltató honlapján (TRV Zrt. esetében a www.trvzrt.hu honlapon) elérhető.

A víz-, illetve csatornaszolgáltatást érintő bármely kérdés, vagy jogvita esetén a hatályos jogszabályok és Üzletszabályzat rendelkezései irányadóak!

5.) A víziközmű-szolgáltató és a felhasználó között a közszolgáltatási szerződés létrejöttére vonatkozó főbb szabályok:

A víziközmű-szolgáltató a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a felhasználóval - felhasználási helyenként - közszolgáltatási szerződést köt. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön.

Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a víziközmű-szolgáltató beleegyezése nélkül valósult meg, vagy ha mért fogyasztás csökkenését eredményező szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, és a víziközmű-szolgáltató polgári jogi igényt érvényesít, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött.

A közszolgáltatási szerződésre a 2011. évi CCIX. törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv közszolgáltatási szerződésre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

A Társulás által a projekt keretében megvalósított csatornarendszerre a Társulat közreműködésével, vagy felhatalmazása alapján elkészített bekötéseket a víziközmű-szolgáltató beleegyezésével elkészült bekötéseknek kell tekinteni. A víziközmű-szolgáltatás igénybe vétele a víziközmű-rendszer üzembe helyezését követően a víziközmű-rendszer bekötés kiépítése útján történő használata (kiépített szennyvíz-bebocsátási lehetőség/csatornahasználat ténye); erre figyelemmel a víziközmű-szolgáltatás igénybe vétele a szennyvíztelepek próbaüzemének 2015. októberi lezárását követően már megvalósul a kiépített házi bekötéssel rendelkező felhasználók/ingatlanok esetében!

6.) A jogszabályok víziközmű-szolgáltatás díjára vonatkozó főbb rendelkezései a következők:

A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével az illetékes miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. A hatósági díj közszolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik. A Hivatal a víziközmű-szolgáltató kérelmére a rendeletben meghatározott díjtól eltérő díjat is megállapíthat a jogszabály által meghatározott esetekben.

Tekintettel arra, hogy a projekt esetében olyan víziközmű beruházást helyeznek üzembe, amelynek eredményeként a településen korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás (szennyvíz-szolgáltatás) kerül bevezetésre, a beruházással létrehozott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer üzembe helyezését követően, de nem korábban, mint az üzemeltetési szerződés jóváhagyását célzó víziközmű-szolgáltatói kérelem és a víziközmű-szolgáltatói működési engedély területi hatályának a szerződéssel érintett ellátási területre történő kiterjesztését célzó kérelem Hivatalhoz történő beérkezése, a szerződött víziközmű-szolgáltató jogosult az újonnan létrehozott víziközművön ideiglenes szolgáltatási tevékenységet végezni, továbbá ideiglenes szolgáltatás díj (átmeneti díj) beszedését kérelmezni a Hivataltól. A Hivatal által megállapított átmeneti díjat a víziközmű-szolgáltató a Hivatal határozatának kézhezvételét követően, a soron következő számlában, az ideiglenes szolgáltatás kezdete napjára visszamenőleges hatállyal érvényesítheti a vízközmű-rendszerre csatlakozott felhasználóval szemben.

A jogszabályi rendelkezések alapján a felhasználóknak várhatóan 2015. november végétől, december elejétől kell számolnia az átmeneti díj fizetési kötelezettség kezdetével a kiépített házi bekötéssel rendelkező felhasználók/ingatlanok esetében; az átmeneti díj fizetési kötelezettség megszűnésével a közszolgáltatási szerződésre irányadó hatósági díj (szolgáltatási díj) egyidejűleg esedékessé válik!

7.) A csatorna-rendszer használatának főbb szabályai:

A csatorna-rendszer, illetve az elkészült házi bekötések használatának alapvető szabályait – a fenti 4.) pontban rögzítettek szerint - a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó főbb jogszabályok (különösen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet), továbbá a víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata határozzák meg, az alábbiak szerint:

A, A felhasználó a házi szennyvízhálózat építési követelményeknek megfelelő kialakítására, üzemképes állapotának fenntartására és a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.

B, A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével köteles biztosítani.

C, A szennyvíz-hálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be.

D, Tilos olyan szennyezőanyag-tartalmú szennyvíz és szennyezőanyag bevezetése (bebocsátása) szennyvíz-hálózatba, amely
- D/1 a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét veszélyezteti, és ezzel egészségkárosodást okoz vagy okozhat,
- D/2 a szennyvízelvezető és -tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemszerű (rendeltetésszerű) működését akadályozza, veszélyezteti, a műtárgyakat, berendezéseket rongálja, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi,
- D/3 a szennyvízelvezető és -tisztítóműből kibocsátva környezetkárosodást, illetve a befogadó káros szennyezését okozhatja,
- D/4 a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, biztonságos elhelyezését, lerakását, illetve felhasználását akadályozza.

E, Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.

F, Ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, és ezt a gyakorlatot a felhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére tovább folytatja, a víziközmű-szolgáltató a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszüntetheti. A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott pótdíjat számolhat fel.

G, A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét a törzshálózatba juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (együtt: szennyvíz beemelő) a működtetése működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartására a víziközmű-szolgáltató köteles. A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó köteles biztosítani a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, valamint - eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában - a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását.

Nagykáta, 2015. november 09.

Tóth János elnök sk.
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
(2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.)

Kovács Ferenc elnök sk. és Horinka László alelnök sk.
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata
(2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.)

Bölcsőde építés

---------

Új autóbusz átszálló állomás létrehozása

Újszilvás Község Önkormányzata pályázati forrást nyert intermodális buszátszálló építésére. A fejlesztés keretében a Halesz mögötti területen négy megállóhellyel rendelkező buszátszállót alakítanak ki fedett buszmegállóval, kerékpártárolóval, okospadokkal és parkolókkal.

---------

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye a 2024. évi önkormányzati választással kapcsolatban.

---------

Pályázati hírek


----------

Sajtó

A HUN-AGRICULTURE Kft. sajtóközleménye----------

Pályázati hírek----------

Tájékoztatás a 2024. évi választással kapcsolatban

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2024. évi helyi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról.

A részletekről ide kattintva olvashat.----------

Nemzetközi projekt-ek
International projects
Újszilvás CERV projekt-ek: Partnerek és találkozók időpontjai

AGENDA - GREEN YOUTH - 2nd Partner Meeting - Újszilvás, Hungary, June 26-29, 2023--------------------


----------

Energetikai fejlesztések Újszilváson
Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyert a Széchenyi Terv Plusz Települési Operatív
Programjából épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból az újszilvási Idősek Otthona
és a Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, az energetikai számításokat
végző szakember javaslatai alapján.


Tájékoztató (PDF)

Önkormányzati épületek korszerűsítése
Újszilváson (PDF)----------
----------

Mini bölcsőde építési projekt
Újszilvás Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az "Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra.


Tájékoztató (PDF)

Sajtóközlemény (PDF)


----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
tervezése. (...)


Kérdőív (PDF)

Projekt adatlap (PDF)
----------

Beszámoló -- Kommunális eszközök beszerzése Újszilváson (VP6-19.2.1.-41-9-21) (PDF)
----------

Befejeződött Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje

Tájékoztató dokumentum (2022.03.16.)


----------


Nyitvatartás, Árak, Információk

----------

Földgáz hirdetmény 2022.09.16.

Hatósági bizonyítvány kérelem, földgáz, 2022.09.16.

----------


Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban 2022.06.23.


----------

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.06.02.


----------

Meghívó közmeghallgatásra 2022.04.22.

Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.03.29.

Országgyűlési képviselő választás 2022 és országos népszavazás

Újszilvás Tan- és Sportuszoda megnyit 2022. február 1-jén

Újszilvás Tan- és Sportuszoda ÁrjegyzékSportcentrum bővítése tornaszobával

ÖTE támogatás ingatlanberüházásra
Helyi termelői piac fejlesztése Újszilváson

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019

ÚJSZILVÁS