Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Belépés

Meghívó Képviselő-testületi ülésre!

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

---------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje:
2020. október 08. (csütörtök) 16.00 óra

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal

Napirend:

Nyílt ülés

1./ ÁMK Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde beszámolója a 2019/2020-as nevelési évről
Előadó: Dézsi-Dömők Éva, Tóthné Morcsányi Krisztina

2./ Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2019/2020 tanévi munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Kiss Pálné jegyző

3./Háziorvosi alapellátás működtetésének kérdése
Előadó: Kiss Pálné jegyző

4./Újszilvás Község Önkormányzatának 2019-2024 évre szóló Gazdasági Programjának elfogadása
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

5./Szöllősi Anita és Homonnai Sándor lakásbérleti kérelme
Előadó: Kiss Pálné jegyző

6./Árvai Sándor vételi ajánlata az Újszilvás, Kölcsey u. 39. szám alatti ingatlan ½-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan
Előadó: Kiss Pálné jegyző

7./Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kiss Pálné jegyző

8./ E g y e b e k
Előadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2020. október 05.

Tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

MUNKALEHETŐSÉG!

Tájékoztatás burkolatjavítási munkáról

Tisztelettel tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 31118 j. Újszilvás bekötő út 0+000 km szelvényétől a 0+200 km szelvényéig tartó szakaszon területileg illetékes mérnökségük burkolat-fenntartási munkálatokat végez 2020. szeptember 30-i és 2020. október 5-i napokon.

A munkálatok során a tárgyi útszakaszon félpályás út lezárásra és sebességkorlátozásra, továbbá a 311 sz. másodrendű főúton sebességkorlátozás mellett időszakosan útszűkületre, jelzőőrös forgalomirányításra lehet számítani.

A munkálatok idejére megnövekedett utazási idővel kell számolni.

A javítási munka pontos megkezdésének, illetve befejezésének időpontjáról a www.utinform.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

A munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Újszilvás Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

A döntés értelmében Újszilvás Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására, ezennel pályázatot hirdet 2021. évre,

- felsőoktatási hallgatók részére a 2020/2021 tanév második (tavaszi), és a 2021/2022 tanév első (őszi) félévére vonatkozóan („A” típusú pályázat),
- felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat).

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás. (Az önkormányzat a határidőn belül benyújtott formailag megfelelő pályázat elbírálása során a pályázót egyedileg minimum 1000.-Ft/hó összegű támogatásban részesíti, vagy a támogatási igényét elutasítja.)
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, (A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
(3) Intézményi támogatás (Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás
intézményi ösztöndíjrész, mely megegyezik az önkormányzati ösztöndíjrész támogatás mértékével, (de a 2020. évi fordulóban max. 5.000.-Ft/fő/hó volt.)

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. §. (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek, mely tényt a pályázónak a lakcímkártyájával igazolnia kell.

"A" TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév második (tavaszi) féléve, és a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok:
- A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők esetleges betegségére vonatkozóan orvosi igazolások, szakvélemények másolata,
- Kollégiumi és albérleti elhelyezés esetén nyilatkozat a fizetendő díj havi összegéről,
- Költségtérítéses finanszírozási forma esetén nyilatkozat az 1 félévi költségtérítés összegéről.
- A pályázóval egy háztartásban élők számáról, adatairól nyilatkozat.

"B" TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
illetve
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021 évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama: 3*10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév.

A pályázat kötelező mellékletei:

1.) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2.) A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok:
- A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők esetleges betegségére vonatkozóan orvosi igazolások, szakvélemények másolata.
- A pályázóval egy háztartásban élők számáról, adatiról nyilatkozat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 05.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internet címen, illetve a polgármesteri hivatalban.

Figyelem!!!!!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően, a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat polgármesteri hivatalának titkárságán kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Községi Önkormányzat

 • A típusú pályázati kiírás
 • B típusú pályázati kiírás
 • Nyomtatványok
 • HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÁS!

  Tisztelt Pácienseink,

  orvosi továbbképzés miatt a következő két hétben (09.29-10.09-ig) a rendelések a következőképpen alakulnak:

  8-11-ig normál rendelési időben Kati intézi az adminisztrációt: gyógyszeríratás, táppénzes papírok kiadása, igazolások kiadása, javaslatok hosszabbítása stb.

  14 órától lesz orvosi rendelés, melyen kizárólag előjegyzett, orvosi konzultációt igénylő beteget fogadunk. Időpontot Katitól kérhetnek 8-11 óráig.

  Kérjük szíves megértésüket!
  Remélem, ez a két hét hozzájárul ahhoz, hogy Önök színvonalas és korszerű ellátást kapjanak.

  Dr. Ipolyi-Topál Gitta

  TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI, ÓVODÁZTATÁSI ÉS GYERMEKVÁLLALÁST ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSRÓL

  Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2020. (IX.08.) számú rendeletével módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2014. (VII.02.) számú rendeletét.

  A rendelet módosításában, többek között a testület döntött arról, hogy a 2020-as évre vonatkozóan iskolakezdési, óvodáztatási és gyermekvállalást ösztönző egyszeri támogatást nyújt, minden újszilvási általános iskolás, óvodás, valamint 2020. évben született gyermek részére.

  Az óvodáztatási és iskolakezdési támogatás összege egyszeri 10.000.-Ft/gyermek. A támogatás abban az esetben jár a szülő, vagy törvényes képviselő részére, ha az Újszilváson működő általános iskolában nappali tagozaton folytat tanulmányokat a gyermek, vagy az újszilvási óvodába beiratkozott, s a folyósítást megelőzően 3 hónapja folyamatosan Újszilváson rendezett lakcímmel rendelkezik. Az az újszilvási óvodás, vagy iskolás korú gyermek is megkapja a támogatást, aki bizonyítottan valamely speciális egészségügyi ok miatt más településre kényszerül óvodába, iskolába átjárni.

  A gyermekvállalást ösztönző támogatás összege egyszeri 30.000.-Ft/gyermek, melyet az önkormányzat döntése alapján - pénzben, vagy természetben - kapnak meg az újszülött szülei. Ebben az esetben a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a gyermek egyik, vagy mindkét szülőjének a megszületését megelőzően legalább egy éve bejelentett állandó lakóhellyel kell rendelkeznie Újszilváson, s a szülőnek és gyermekének életvitelszerűen Újszilváson kell élnie.

  Ezúton tájékoztatjuk továbbá az érintett szülőket, hogy a támogatások kifizetése folyamatosan történik a hivatal által elkészített, s a szülők részére kipostázásra kerülő egyedi határozatok alapján.
  Első körben az óvodások és az újszülöttek után kerül kifizetésre a támogatás, melyre vonatkozóan a határozatok elkészítése már folyamatban van.

  Az iskoláztatási támogatás kifizetésére, várhatóan 2020. december 31-ig kerül sor, az óvodáztatási és gyermekvállalást ösztönző támogatás kifizetését követően.
  A döntés 2020. évre érvényes, a további évek támogatási döntéseit a további évek költségvetési finanszírozása, és önkormányzatunk lehetőségei határozzák meg.

  Újszilvás, 2020. szeptember 25.

  Tisztelettel:
  dr. Petrányi Csaba
  polgármester

  Agrárcenzus 2020 sajtóközlemény

  Újszilvás - 2020. október, november, december szelektív időpontok

  Online tűzvédelmi tesztek

  Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség (OTF) a lakosság tűzmegelőzési ismereteinek felmérése és fejlesztése céljából online felületen kitölthető interaktív tűzvédelmi teszteket készített, illetve továbbiakat készít.

  Az állampolgárok az interaktív kérdőívek kitöltését követően a megadott válaszokhoz kapcsolódóan tájékoztatást kapnak szöveges, és/vagy videó formájában az adott témáról. A lakosság által megadott válaszokat az online kérdőív rendszere gyűjti és rögzíti, így azokat az OTF munkatársai feldolgozzák, értékelik, mely segítséget nyújt a lakosság tűzvédelmi tudatosságának további fejlesztéséhez.

  Az tűzvédelmi tesztek felülete a BM OKF honlapjának kezdőoldaláról, vagy az alábbi linkről elérhető:
  https://katasztrofavedelem.hu/35456/tuzvedelmi-tesztek

  Felhívás!


  Bölcsőde építés

  ---------

  Új autóbusz átszálló állomás létrehozása

  Újszilvás Község Önkormányzata pályázati forrást nyert intermodális buszátszálló építésére. A fejlesztés keretében a Halesz mögötti területen négy megállóhellyel rendelkező buszátszállót alakítanak ki fedett buszmegállóval, kerékpártárolóval, okospadokkal és parkolókkal.

  ---------

  A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye a 2024. évi önkormányzati választással kapcsolatban.

  ---------

  Pályázati hírek


  ----------

  Sajtó

  A HUN-AGRICULTURE Kft. sajtóközleménye  ----------

  Pályázati hírek  ----------

  Tájékoztatás a 2024. évi választással kapcsolatban

  A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a 2024. évi helyi önkormányzati választáson megválasztandó képviselő-testület tagjainak számáról.

  A részletekről ide kattintva olvashat.  ----------

  Nemzetközi projekt-ek
  International projects
  Újszilvás CERV projekt-ek: Partnerek és találkozók időpontjai

  AGENDA - GREEN YOUTH - 2nd Partner Meeting - Újszilvás, Hungary, June 26-29, 2023  ----------  ----------


  ----------

  Energetikai fejlesztések Újszilváson
  Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyert a Széchenyi Terv Plusz Települési Operatív
  Programjából épületeinek energetikai korszerűsítésére. A támogatásból az újszilvási Idősek Otthona
  és a Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, az energetikai számításokat
  végző szakember javaslatai alapján.


  Tájékoztató (PDF)

  Önkormányzati épületek korszerűsítése
  Újszilváson (PDF)  ----------
  ----------

  Mini bölcsőde építési projekt
  Újszilvás Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az "Önkormányzati tulajdonú
  bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című,
  PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati felhívásra.


  Tájékoztató (PDF)

  Sajtóközlemény (PDF)


  ----------

  Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
  Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
  2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
  tervezése. (...)


  Kérdőív (PDF)

  Projekt adatlap (PDF)
  ----------

  Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése. Szóljunk bele!
  Megkezdődött a térségünkben működő helyi akciócsoport, a HAJT-A Csapat Egyesület 2023-
  2027-es európai uniós időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS)
  tervezése. (...)


  Kérdőív (PDF)

  Projekt adatlap (PDF)
  ----------

  Beszámoló -- Kommunális eszközök beszerzése Újszilváson (VP6-19.2.1.-41-9-21) (PDF)
  ----------

  Befejeződött Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje

  Tájékoztató dokumentum (2022.03.16.)


  ----------


  Nyitvatartás, Árak, Információk

  ----------

  Földgáz hirdetmény 2022.09.16.

  Hatósági bizonyítvány kérelem, földgáz, 2022.09.16.

  ----------


  Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban 2022.06.23.


  ----------

  Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.06.02.


  ----------

  Meghívó közmeghallgatásra 2022.04.22.

  Meghívó képviselőtestületi ülésre 2022.03.29.

  Országgyűlési képviselő választás 2022 és országos népszavazás

  Újszilvás Tan- és Sportuszoda megnyit 2022. február 1-jén

  Újszilvás Tan- és Sportuszoda ÁrjegyzékSportcentrum bővítése tornaszobával

  ÖTE támogatás ingatlanberüházásra
  Helyi termelői piac fejlesztése Újszilváson

  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
  2019

  ÚJSZILVÁS